Diğer sipariş kanallarımız

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Tanımlar
  • 6698 Sayılı KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
  • DyDo Grup Şirketleri: Dydo Drinco Turkey İçecek Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş., Bahar Su San. Tic. A.Ş., Mavidağ Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ve şirketimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketleri ifade eder.
  • İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  • Şirket: Dydo Drinco Turkey İçecek Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi ile DyDo Grup Şirketleri’ni ifade eder.
  • Kişisel Verilerin Korunması: 6698 Sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. DyDo Grup Şirketleri nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak 6698 Sayılı KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

6698 Sayılı KVKK uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, müşteri işlem bilgisi, finans bilgisi, mobil uygulama kullanılması durumunda lokasyon bilgisi, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Dydo Drinco Turkey İçecek Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) ve Grup Şirketler tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

Veri İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, lokasyon, işlem güvenliği bilgisi

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, lokasyon, işlem güvenliği

Ürün ve hizmet satışı ve tanıtımı süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, lokasyon

Müşteri ilişkilerinin yönetimi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem

Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, işlem güvenliği

Ödemeye ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği

Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, müşteri işlem bilgisi, lokasyon bilgisi

Kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, lokasyon, işlem güvenliği

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği

Yetkili kamu kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, lokasyon, işlem güvenliği

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, ödeme alınmasıgibi, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi,  kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuku yükümlülüğü gereği veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

 

 1. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 Sayılı KVKK’nın 5/2-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” , 5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”, 5/2-e “bir hakkın tesisi,  kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”  hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin, https://www.sakasu.com.tr web sayfamızdan temin edebileceğiniz https://www.sakasu.com.tr/kvkk doğrultusunda belirlenen şartlar dahilinde ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan dydodrinco@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile ya da kvkk@dydodrinco.com.tr e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile ya da Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 38/1 Üsküdar/İstanbul adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvan  : DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi

Mersis no : 609054734700016

Telefon : 08502211200